GREy dla pilotów BSP

Zmniejsz nakład pracy na przygotowania do misji

Image by Yang Shuo

Wykonanie bezpiecznej operacji BSP w nieznanym terenie wymaga doskonałego przygotowania pod kątem rozpoznania topografii terenu oraz wystepujących ryzyk. Proces analizy ryzyka ma nie tylko wymiar operacyjny, ale również formalny. Uzyskanie zezwolenia na lot BSP wymaga wykonania analizy ryzyka naziemnego. Zgromadzenie i integracja danych niezbędnych do wykonania takiej analizy jest bardzo praco- i czasochłonna. GREy to intuicyjny portal internetowy z narzędziami zgodnymi z SORA/PDRA/STS/N-STS dający dostęp do repozytorium danych geograficznych i aeronautycznych. Narzędzia  GREy umożliwiają automatyczne wykonanie analizy ryzyka dla zaplanowanej trasy lotu z repozytorium danych geograficznych pod kątem profilu pionowego oraz map gęstości populacji i stopnia ryzyka naziemnego z wbudowanymi mechanizmami rozliczalności. 

Podstawowe funkcje

Dostępne dane

 • Dostęp przez ergonomiczny portal internetowy

 • Usługi:

  • Statystyka wysokości dla obszaru operacji

  • Rozszerzony profil terenu (uwzględniający bufor bezpieczeństwa)

  • Pobieranie danych wysokościowych (DSM)

  • Rozbudowany raport PDF dla zaplanowanej trasy zawierający profile terenu, ryzyko naziemne (ERC), rozliczenie iGRC (SORA) oraz wiele innych

 • Wbudowana rozliczalność

 • Wysokiej rozdzielczości numeryczny moel pokrycia terenu (DSM)

 • Warstwa obiektów wysmukłych

 • Mapa gęstości populacji

 • Mapa ryzyk naziemnych

 • Dane aeronautyczne

Korzyści

Ceny

 • Lepsze rozpoznanie obszaru planowanej operacji w krótszym czasie

 • Automatycznie generowana dokumentacja

  • do pozwolenia na lot (jeśli jest wymagane)

  • do wylegitymowania się analizą ryzyka w przypadku audytu ULC

  • do udowodnienia należytej staranności w przygotowaniu misji na okoliczność wypadku

 • Do kilkanastu złotych za raport 

 • Szczegółowe informacje po zarejestrowaniu sie na demo